ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชูชาติ ชัยบุรินทร์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 081-8256084
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิไกร เอื้อชูยศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 098-8959636
ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนา ภรณ์เกษม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 089-8111437
ชื่อ-นามสกุล : นายธนวัฒน์ หัสดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 086-7740233
ชื่อ-นามสกุล : นางพรรณี กฤษณายุธ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 081-9033967
ชื่อ-นามสกุล : นางวิไลวรรณ คลังเงิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 089-9898305
ชื่อ-นามสกุล : นายไตรเทพ ประทุมนนท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 089-0289155
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิรัด ช่อดาว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 086-0869784
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ โกมินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 081-3292605
ชื่อ-นามสกุล : นายเชิด คลังศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 081-3158719
ชื่อ-นามสกุล : พระครูกิตติเขมาภิรม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 086-6020363
ชื่อ-นามสกุล : พระครูโพธินันทวัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร : 02-9632128
ชื่อ-นามสกุล : นายเบิ้ม จันทร์ฉาย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 081-9336125
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ ลามอ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผูู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 081-9160371
ชื่อ-นามสกุล : นางแน่งน้อย เพ็งพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 081-9870127