ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

คุณครูสิทธา เสาร์แดน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

คุณครูประนอม แฟงวัด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

คุณครูจิรนันท์ คันธีสาร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

คุณครูนิธิ ทองเปี่ยม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

คุณครูสิราวรรณ เสี่ยงบุญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

คุณครูสุภัทรา บุญพัชรชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

คุณครูวิมลมาศ สังฆะวัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

คุณครูชญานิศ เตียงตั้ง
ครูอัตราจ้าง อบจ.
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายชัชวาลย์ เทียมใหม่
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2