ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

ว่าที่ร้อยตรีวันชัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

คุณครูเรวดี เวียงอำพล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

คุณครูทองสา ทวีโชติ
ครู คศ.3

คุณครูสุกัลยา คำนวนวัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

คุณครูสุพล จันทรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

คุณครูดวงพร ไชยรุตม์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

คุณครูจันทร์ฉาย โภคมูลผล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

คุณครูวสันต์ ศรีเมือง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

คุณครูกนกวรรณ. เรืองแสง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

คุณครูรมิดา บุญทา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6