ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ว่าที่ร้อยตรีวันชัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ครู คศ.3

คุณครูเรวดี เวียงอำพล
ครู คศ.3

คุณครูทองสา ทวีโชติ
ครู คศ.3

คุณครูเจษฎาวดี อินทรสูต
ครู คศ.3

คุณครูสุกัลยา คำนวนวัย
ครู คศ.2

คุณครูสุพล จันทรี
ครู คศ.2

คุณครูดวงพร ไชยรุตม์
ครู คศ.2

ครูเดือนฉาย หนูแสนดี
ครู คศ.2

คุณครูจันทร์ฉาย โภคมูลผล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายวสันต์ ศรีเมือง
ครูผู้ช่วย