ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แม่บ้าน

นางยุลี แก้วจิตตะ
แม่บ้าน

นางประมวล คุ้มเหล่ายูง
แม่บ้าน

นางแตง โพธิยา
แม่บ้าน