ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

คุณครูนวลศิริ สันติสวัสดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

คุณครูกันตภน เรืองลั่น
ครู คศ.1

คุณครูกฤษณี สุริยแสงศรี
ครู คศ.2

คุณครูเมธี แปนเมือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นายมงคล อินทร์อินเรือง
ครูอัตราจ้าง