ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

คุณครูกฤษณี สุริยแสงศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

คุณครูเมธี แปนเมือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

คุณครูกันตภน เรืองลั่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

คุณครูอรทัย มาลยานนท์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3