ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

คุณครูปรีดา ชื่นกลิ่นธูป
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

คุณครูสุชัญญา ดุษฎีอำไพ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

คุณครูสุจริต พุ่มไม้
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

คุณครูไตรรงค์ ลิยะรัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2