ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

คุณครูอุมาพร ผาจันทร์
ครู คศ.1

คุณครูสุชัญญา ดุษฎีอำไพ
ครู คศ.2

คุณครูอิทธิพันธ์ แสงเขียว
ครู คศ.3

ว่าที่ร้อยตรีหญิงคณิต ขันธชัย
ครู คศ.2

คุณครูปรีดา ชื่นกลิ่นธุป
ครูผู้ช่วย