ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

คุณครูสมควร พ่อวงษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

คุณครูวิรัด ช่อดาว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

คุณครูธีรารัตน์ ตันเจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

คุณครูสุภาวดี มุ้ยจีน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

คุณครูรุ่งฤดี หลวงเจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

คุณครูทิพามณี หาผล
ครูอัตราจ้าง อบจ.
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

คุณครูกมลมาศ ยูรักคุณ
ครูอัตราจ้าง อบจ.
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3