ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มครูต่างประเทศ


ครูต่างประเทศ (สอนภาษาอังกฤษ)

Ms.Richel C. Hilario
ครูต่างประเทศ (สอนภาษาอังกฤษ)

Ms.Shenna M. Gutierrez
ครูต่างประเทศ (สอนภาษาอังกฤษ)

Mr.Wang Ke
ครูต่างประเทศ (ภาษาจีน)