ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสนับสนุนการสอน

คุณครูนิจวรรณ คำวังพฤกษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนการสอน

คุณครูอภิญญา พลสวัสดิ์
ครู คศ.3

คุณครูชนิกานต์ ศักดาณรงค์
ครูผู้ช่วย

คุณครูอารีรัตน์ จำปาจีน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

คุณครูญาติมา โกไสยสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5