ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

คุณครูจินดา คงเจริญจิตติกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

คุณครูณัฐญาณ์ จอกแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

คุณครูชิดชนก สุภารัตน์
ครู คศ.3

คุณครูเสาวนิตย์ มงคลสกุณี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

คุณครูกฤชสร บุญธรรมเจริญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

คุณครูสุชญา แสงฉลวย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

คุณครูสุรโชค สังฆธรรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

คุณครูวิภาดา เจือจันทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

คุณครูเกียรติศักดิ์ จันทร์อุป
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นายอภินันท์ พลเยี่ยม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

คุณครูพิพากษา สุทธินา
ครูอัตราจ้าง อบจ.
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3