ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

คุณครูจินดา คงเจริญจิตติกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

คุณครูณัฐญาณ์ จอกแก้ว
ครู คศ.3

คุณครูชิดชนก สุภารัตน์
ครู คศ.3

คุณครูวาลินิ อำไพศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

คุณครูเสาวนิตย์ มงคลสกุณี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

คุณครูมนัญยา สายซอ
ครู คศ.1

คุณครูกฤชสร บุญธรรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

คุณครูสุชญา พันทวี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

คุณครูพิพากษา สุทธินา
ครูอัตราจ้าง อบจ.
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

คุณครูภทรพล ภุมรินทร์
ครูโครงการ Teach For Thailand
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5