ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศปิดสถานศึกษาในกรณีพิเศษ เพิ่มเติมฉบับที่ 4 (3ม.ค.2564) 03 ม.ค. 64
ประกาศปิดสถานศึกษาในกรณีพิเศษ เพิ่มเติมฉบับที่3 (2 ม.ค.2564) 02 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม เรื่อง แนวทางการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร 22 ธ.ค. 63
ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติ 08 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์ 05 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์ 05 ส.ค. 63
สมัครง่าย ใช้คล่อง แค่ 4 ขั้นตอนก็ใช้ Aksorn On-Learn ได้! 05 พ.ค. 63
ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 13 ธ.ค. 62
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 03 ธ.ค. 62
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 21 ต.ค. 62
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศทางไกลสู่ห้องเรียนศตวรรษที่21
คู่มือคลังสื่อการเรียนรู้ (DLIT Resources) 05 เม.ย. 60
ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom) 05 เม.ย. 60
กิจกรรม MORNING ENGLISH
กิจกรรม Morning English 18 ธ.ค. 63
Biotic แปลว่า ชีววิทยา,ชีวภาพ ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 08 ส.ค. 62
Homophones แปลว่า คำพ้องเสียง ประจำวันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562 05 ส.ค. 62
reptiles แปลว่า สัตว์เลื้อยคลาน. ประจำวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 12 ธ.ค. 61
tài 泰 ไทย 泰国 Tàiguó ประเทศไทย 泰国人 tàiguórén ประจำวันศุกร์ที่ 7. ธันวานม 2561 12 ธ.ค. 61
Exponent. แปลว่า. เศษส่วน. ประจำวันศุกร์ ที่ 30. เดือน พฤศจิกายน 2561 03 ธ.ค. 61
Graduated Cylinder วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561. 21 พ.ย. 61
运动会 Yùndònghuì กีฬาสี ประจำวันอังคารที่ 13. พฤศจิกายน 2561 16 พ.ย. 61
คู่มือประชาชน
คู่มือประชาชน8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
คู่มือประชาชน7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
คู่มือประชาชน6-การขอเทียบโอนผลการเรียน
คู่มือประชาชน5-การขอลาออก
คู่มือประชาชน3-การขอย้ายออกนักเรียน
คู่มือประชาชน2-การขอย้ายเข้าเรียน
ข่าวการศึกษา
เเบบฟอร์มวารสารอิเล็กทรอนิกส์
เเบบฟอร์มงาน ผ.อ. 06 ต.ค. 60
เเบบฟอร์มงานสมาคม 06 ต.ค. 60
เเบบฟอร์มงานโรงเรียน 06 ต.ค. 60
บริหารวิชาการ 06 ต.ค. 60
บริหารเเผนงบประมาณเเละงานบุคคล 06 ต.ค. 60
บริหารทั่วไป 06 ต.ค. 60
กิจการนักเรียน 06 ต.ค. 60
งานประกันคุณภาพ
T-SAR 12 มี.ค. 62
ID PLAN 12 มี.ค. 62
คำสั่งโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ที่ 2/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 08 ก.พ. 62
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา 18 ม.ค. 62
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 18 ม.ค. 62
งานสารสนเทศโรงเรียน
สารสนเทศโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 2562 08 ก.ย. 63
สารสนเทศโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ปี 2561 08 ก.ย. 63
สารสนเทศโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ปี 2560 23 ม.ค. 62
สารสนเทศโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ปี 2559 23 ม.ค. 62
งานแผนงานโรงเรียน
ใบตัดแผน 2563 (ไฟล์ PDF.) 07 พ.ย. 63
คู่มือการสรุปกิจกรรม ปีการศึกษา 2563 30 ก.ค. 63
แบบฟอร์มการสรุปกิจกรรม ปีการศึกษา 2563 26 ก.ค. 63
โครงการ/งาน/กิจกรรม ปีการศึกษา 2563 30 พ.ค. 63
แบบฟอร์มการเขียนกิจกรรม ปีการศึกษา 2563 27 มี.ค. 63
คู่มือการเขียนกิจกรรม ปี2563 (ไฟล์ PPT) 27 มี.ค. 63
คู่มือการเขียนกิจกรรม ปี2563 (ไฟล์ PDF) 27 มี.ค. 63
แบบฟอร์มสรุปกิจกรรม ปี 2563 07 มี.ค. 63
งานพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรสถานศึกษา 24 ม.ค. 62
หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 24 ม.ค. 62
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมศิลปะ 24 ม.ค. 62
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 24 ม.ค. 62
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 24 ม.ค. 62
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 24 ม.ค. 62
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 24 ม.ค. 62
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 24 ม.ค. 62
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายงานการวิจัยในชั้นเรียนแต่ละกลุ่มสาระ- ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 08 ต.ค. 62
ฟอร์มงานวิจัยปี 62 08 ต.ค. 62
รายงานการวิจัยในชั้นเรียนแต่ละกลุ่มสาระ- ปีการศึกษา 2561 08 ต.ค. 62
รายงานการวิจัยในชั้นเรียนแต่ละกลุ่มสาระ- ปีการศึกษา 2560 08 ต.ค. 62
ไฟล์รูปแบบเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน – 5 บท-ปี- 2561 28 ม.ค. 62
รายงานการวิจัยในชั้นเรียนแต่ละกลุ่มสาระ – ปีการศึกษา 2559 28 ม.ค. 62
รายงานการวิจัยในชั้นเรียนแต่ละกลุ่มสาระ – ปีการศึกษา 2558 28 ม.ค. 62
เค้าโครงการวิจัย 5 บท 25 ม.ค. 62
งานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
แบบฟอร์มบทคัดย่องานวิจัย 25 ธ.ค. 63
แบบฟอร์มกิจกรรมชุมนุม 1/63 26 ก.ย. 63
ประกาศโรงเรียนสุจริต พ.น. 04 ก.ย. 63
แบบฟอร์มกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ 2563 01 ส.ค. 63
แบบฟอร์มรายงานกิจกรรมชุมนุมปี 2563 (pdf) 01 ส.ค. 63
แบบฟอร์ม PLC ประจำปีการศึกษา 2563 23 ก.ค. 63
แบบฟอร์มสรุปกิจกรรม ปีการศึกษา2562 10 ต.ค. 62
รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 08 ต.ค. 62
กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล
รางวัล แม่ดีเด่น ด้านบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประจำปี 2563 21 ส.ค. 63
รางวัลแม่ตัวอย่างระดับประเทศ ประจำปี 2563 จากสมาคมคนของแผ่นดิน 06 ส.ค. 63
วันเกียรติยศ เพชร พ.น. ครูและบุคลากร 05 พ.ค. 63
กล่าวคําปฏิญาณตน เนื่องในโอกาสวันครู 05 พ.ค. 63
สถาปนาโรงเรียน 05 พ.ค. 63
คณะครูอบรม Photoshop 05 พ.ค. 63
ต้อนรับครูใหม่ 05 พ.ค. 63
โพธินิมิตโบว์ลิ่ง 62 05 พ.ค. 63
งานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเยี่ยมบ้านนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโ 04 ส.ค. 63
คำสั่งเวรประจำวันเดือนตุลา-พฤศจิกายน 2562 30 ก.ย. 62
วันที่ 23. ก.ค. 62. นางสาวพัชรินทร์ บุญสาง ครูอัตราจ้าง นำนักเรียนเข้ารับทุนจิตอาสา ณ โรงเรียนวัดเข 24 ก.ค. 62
24 ก.ค. 62
คำสั่งโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ที่ 51 แต่งตั้งเวรประจำวันหยุดราชการ 22 ก.ค. 62
คำสั่งโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ที่ 53/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชั้น และครูที่ปรึกษา ประจำปี 31 พ.ค. 62
คำสั่งโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ที่ 55/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครอง ภาคเรีย 30 พ.ค. 62
คำสั่งโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ที่ 52/2562. เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน ประจำปีกา 30 พ.ค. 62
งานบริหารทั่วไป
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน พร้อมฉีดพ้นฆ่าเชื้อ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 05 ม.ค. 64
ทำความสะอาดโดยรอบบริเวณโรงเรียน พร้อมฉีดพ้นฆ่าเชื้อ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 23 ธ.ค. 63
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และแนวทางการปฏิบัติในสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 23 ธ.ค. 63
กิจกรรมฉีดพ้นหมอกควัน เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย 23 ธ.ค. 63
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี ๒๕๖๓ 23 ธ.ค. 63
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 12 พ.ย. 63
รับมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดป้องกันโควิค-19 17 ส.ค. 63
ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก 27 มิ.ย. 63
วารสารอิเล็กทรอนิกส์
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน พร้อมฉีดพ้นฆ่าเชื้อ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 05 ม.ค. 64
รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ [29 ธ.ค.63] 30 ธ.ค. 63
งานอาคารสถานที่ ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบโรงเรียน พร้อมฉีดพ้นฆ่าเชื้อ เพื้อลดความเสี่ยงการแพร่ร 23 ธ.ค. 63
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และแนวทางการปฏิบัติในสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 23 ธ.ค. 63
กิจกรรมฉีดพ้นหมอกควัน เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย 23 ธ.ค. 63
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี ๒๕๖๓ 23 ธ.ค. 63
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 23 ธ.ค. 63
ทัศนศึกษา ณ สยามอะเมซิ่งพาร์ค (16 ธ.ค.63) 17 ธ.ค. 63
คำสั่งโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
ที่ 99/2563 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันสถาปนาโรงเรียนเเละทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ปร 08 ธ.ค. 63
ที่ 78/2563 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2563 08 ต.ค. 63
ที่ 72/2563 เเต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการเเละเเสดงมุทิตาจิต 12 ก.ย. 63
ที่ 71/2563 เรื่องเเต่งตั้งคณะกรรมการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด 09 ก.ย. 63
ที่ 67/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และผู้นำกลุ่มยุวกาชาด 31 ส.ค. 63
ที่ 62/2563 คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 27 ส.ค. 63
ที่ 43/2563 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอนของข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 18 ส.ค. 63
ที่ 59/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 14 ส.ค. 63
ผลงานนักเรียน/โครงงาน/ชุมนุม ปี 2563
ม. 6/6
ม. 6/5
ม. 6/4
ม. 6/3
ม. 6/2
ม. 6/1
รับเรื่องร้องเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
บทเรียนออนไลน์
รับเรื่องร้องเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
สมุด ปพ 5 ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
สมุด ปพ 5 ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
    มกราคม 2564   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
แบบกรอกคะแนนใบแจ้งผลการเรียนกลางภาคเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
เอกสารงานพัสดุ
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2563
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
รายชื่อศิษย์เก่า