ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
19 ธ.ค. 62 ถึง 24 ธ.ค. 62 สอบกลางภาคเรียน 2/2562 วันที่ 19 , 20 , 23 , 24 ธันวาคม 2562
17 ธ.ค. 62 ครูประจำวิชาส่งต้นฉบับข้อสอบ
10 พ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2562
09 พ.ย. 62 เรียนชดเชย
06 พ.ย. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
เปิดภาคเรียนที่  2/2562   วันที่  6 พฤศจิกายน 2562 

31 ต.ค. 62 ถึง 05 พ.ย. 62 หยุดเรียน
28 ต.ค. 62 ถึง 30 ต.ค. 62 เรียนชดเชย
19 ก.ย. 62 ถึง 24 ก.ย. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
05 ก.ย. 62 ถึง 06 ก.ย. 62 สัปดาห์ห้องสมุด
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
02 ก.ย. 62 ถึง 06 ก.ย. 62 สัปดาห์ห้องสมุด
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
งานห้องสมุด
22 ก.ค. 62 ถึง 25 ก.ค. 62 สอบกลางภาค 1/2562
06 มิ.ย. 62 พิธีไห้วครู ประจำปี 2562
02 มิ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2562