ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
19 ก.ย. 62 ถึง 24 ก.ย. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
05 ก.ย. 62 ถึง 06 ก.ย. 62 สัปดาห์ห้องสมุด
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
02 ก.ย. 62 ถึง 06 ก.ย. 62 สัปดาห์ห้องสมุด
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
งานห้องสมุด
22 ก.ค. 62 ถึง 25 ก.ค. 62 สอบกลางภาค 1/2562
06 มิ.ย. 62 พิธีไห้วครู ประจำปี 2562
02 มิ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2562