ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
04 พ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครอง 2/2561 ณ หอประชุมพงษ์ศักดิ์ปกป้อง
30 ต.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 2/2561
26 ต.ค. 61 ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาวิชัยบรรดาศักดิ์
24 ต.ค. 61 ถึง 25 ต.ค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินข้าราชการครูฯ ตาม ว21 ณ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม